УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

СТРАНИ:

 1. С настоящите Общи условия се определят условията и правилата за ползване на  www.icelandbg.com, наричан оттук нататък „САЙТЪТ“, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством САЙТА.
 2. СТРАНИ ПО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СА:

АЙСЛЕНД БГ ЕООД, с адрес на управление гр. София, ж.к. Стрелбище, бл.114, вх. А, ет. 6, ап. 25, ЕИК BG202860680, MОЛ: Боряна Спасова Циканделова, официален дистрибутор на марките в САЙТА, наричани оттук нататък ПРОДАВАЧ

и

Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило изрично с настоящите Общи условия и ползващо САЙТА за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано оттук нататък ПОТРЕБИТЕЛ.

ПРЕДМЕТ:

III. ПРОДАВАЧЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ каталог с оферти за покупка на стоки, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да закупува предлаганите в САЙТА стоки чрез заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните изисквания за конкретните стоки.

ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

 1. Чрез отбелязване в полето „Прочетох Общите условия и съм съгласен със тях!“ и натискане на бутон „Потвърди”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

 1. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ПРОДАВАЧА.
 2. При извършване на промени в Общите условия, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да изложи на видно място на САЙТА препратка (линк), през която са достъпни изменените Общи условия.
 3. Промените в Общите условия не засягат отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по (2) заявка за покупка на стока.

КАТАЛОГ НА СТОКИТЕ:

 1. (1) Отделните видове стоки се подреждат във формата на оферти по различни показатели, съгласно изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и предлаганата класификация в сайта.
 2. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт,съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.
 3. Указаната цена на отделната стока е за един брой.
 4. Допълнителни условията на поръчка и доставка на продуктите са указани в сайта.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА СТОКА:

VII.  (1) Заявката за покупка и доставка на стока се извършва посредством попълване на представените на САЙТА формуляри за заявка за покупка и доставка на стоки.

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи точни данни за лицето, което ще получи стоката, както и мястото на доставка.
 2. В заявката автоматично се описват, видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на заявените стоки.
 3. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона ДОБАВИ В КОШНИЦАТА и в последствие КУПИ, в офертата на желаната стока,с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично потвърждава своята заявка и се съгласява с Общите условия, публикувани на сайта, маркирайки квадратчето с надпис “Прочетох Общите условия и съм съгласен със тях!” и натискане на бутон „Потвърди”. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). След направена и потвърдена поръчка от страна на  ПОТРЕБИТЕЛЯ, той получава автоматичен имейл за потвърждение от страна на САЙТА, че поръчката е приета и да очаква втори имейл с подробности за доставка.
 4. След получаване на заявката,ПРОДАВАЧЪТ се свързва посредством електронната поща с ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа, за потвърждение на поръчката или липса на даден артикул от заявката чрез втория имейл, описан в VII (4). Заявените поръчки в официалните неработни дни (събота, неделя, празници) се оформят в първия работен такъв след тях. Тогава срокът за получаване на имейлите за потвърждение на наличност на желаните продукти, е в рамките на 48 часа от първия работен ден.
 5. В период на разпродажба/ намаление на артикулите от онлайн магазина, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да изпрати заявените артикули от дадена поръчка, само ако те са в наличност. Ако артикул или брой артикули са изчерпани като количество, ПРОДАВАЧЪТ задължително се свърва посредством  електронната поща  с ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 48 часа, за да го уведоми за липсващите артикули от неговата поръчка.
 6. В период на разпродажба/намаление на стоките, базата данни на САЙТА се обновява до 12.00 на следващия работен ден и е възможно да бъде представена подвеждаща информация относно наличността на конкретни артикули и техните цветове/размери, до актуализирането им.
 7. При направена поръчка за повече от един артикул, е възможно при обработване на поръчката да бъде открит неналичен такъв. В такъв случай, ПРОДАВАЧЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез електронната поща  като очаква обратно съобщение за потвърждение на наличните артикули. При липса на отговор, в рамките на 24 часа, поръчката се изпълнява, като се изпращат единствено наличните артикули.
 8. При направена техническа грешка в ценоразсписа на предлаганите стоки, САЙТЪТ запазва правото си да анулира направените поръчки.
 9. ПРОДАВАЧЪТ се стреми да отговори на всички нужди на ПОТРЕБИТЕЛЯ, но запазва правото да коригира всяка сгрешена цена или описание на продукт, както и да анулира или отказва изпълнението на всяка поръчка за артикул, чиято цена или описание е сгрешено. Всички тези корекции могат да бъдат осъществени дори и след като поръчката е приета. При установена неточност, ПРОДАВАЧЪТ изпраща имейл, в който уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ.  При липса на отговор от ПОТРЕБИТЕЛЯза потвърждаване на поръчката, с вече корегираната сума или описание, в рамките на 24 часа, поръчката се счита за анулирана.
 10. В период на намаление ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да отказва поръчка, ако в нея липсват артикули, за които предварително е бил уведомен, че не са налични, поради изчерпване на количествата. ПРОДАВАЧЪТ изпраща поръчката само с налични артикули, в момента на направената заявка.
 11. Възможни са разлики в цените, наличностите и продуктите на САЙТА  и в магазините на ПРОДАВАЧА.
 12. Служителите по Обслужването на клиенти е възможно да се нуждаят от някои лични данни, като име, номер на поръчка или телефонен номер, за да отговорят на всички въпроси. Тези данни се използват, за да може да бъде отговорено, колкото е възможно по-пълно и обстоятелствено.
 13. При регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТсе задължава да предостави информация за себе си, която е вярна, точна и пълна. При промяна на данните в своя профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да изпрати имейл на адрес : service@icelandbg.com

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА:

VIII. Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

 1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
 2. Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 3 (три) работни дни /в период на намаление до 5 (пет) работни дни/ за територията на България и до 5 (пет) работни дни /в период на намаление до 7 (седем) работни дни/  за останалите Държави на посочения от него адрес, при условие, че поръчката е потвърдена от ПОТРЕБИТЕЛЯ и адресът за доставката е посочен точно и е валиден.
 3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
 4. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и ПРОДАВАЧЪТ се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
 5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
 6. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния ПОТРЕБИТЕЛ, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.
 7. Доставката за територията на България, Гърция, Македония, Сърбия. Румъния и европейската част на Турция, е безплатна. За останалите държави доставка се осъществява само при минимална стойност на поръчаната стока от 1600/ хиляда и шестотин/ лева, като в такъв случай доставката също е безплатна.

УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА:

 1. (1) ПОТРЕБИТЕЛ, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

– Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

– Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

– Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;

– Ако не е спазен срока, обявен за доставка.

 1. Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.
 2. Извън изброените случаи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
 3. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

XII. След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

 1.  Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
 2. Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;
 3. Без да посочва причина за връщането на продукта, ако той е в оригиналния си вид, опаковка и качество.

РЕКЛАМАЦИИ СЕ ПРИЕМАТ, КАКТО СЛЕДВА:

XIII.

 1. По точка (1)и (2) от XII : в срок от 24 часа от получаването на стоката.
 2. По точка (3) от XII: съгласно Закона за защита на потребителите, чл.55, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 14/ четиринадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

ПРОДАВАЧЪТ, ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа по банков път или куриер, чийто разноски са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

XIV. (1)При връщане на артикул за замяна или възстановяване на сума, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да изпрати заедно с артикула, следните документи:

касова бележка, екземпляр от фактура, с попълнени следните полета:

– Възстановяване на сума: продуктът, който желае да върне, причина за връщане, IBAN номер на сметка;

– Замяна за размер или друг артикул: като посочи ID Номер име на артикул, размер и цвят, който желае.

 1. При липса на някой от горепосочените документи, ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си да откаже Възстановяване на сумата и/или замяна.
 2. Връщане на артикули се осъществява единствено чрез куриерска фирма, по избор и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 3. Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

– стоката не е използвана;

– опаковката й е запазена;

– запазена е касовата бележка и фактурата.

 1. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя след заявката на ПОТРЕБИТЕЛЯ и извършен оглед за установяване на несъответствието.

XVI. В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да замени закупен артикул от САЙТА за размер или друга стока, той се изпраща обратно по куриер на адрес : София 1000, ул. Витоша 80,партер, за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, само и единствено при условие, че стоката не е използвана, опаковката и касовата й бележка са запазени. Замененият размер на закупен артикул/и, съответно, се изпраща обратно към ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения адрес за доставка, за сметка на САЙТА.

XVII. При регистрирани пет отказа за приемане на поръчка от профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес или име, ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си да отказва изпълнение на следваща поръчка.

XVIII.  При връщане на артикул, закупен от САЙТА, необходимо е ПОТРЕБИТЕЛЯТ  да се придържа към настоящите общи условия XII (3).  ПРОДАВАЧЪТ отказва да приема пратки, изпратени за възстановяване на сума, с опция „Наложен платеж“.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

XIX.  Заплащането на поръчаните стоки се извършва по следните начини:

 1. Наложен платеж – само за територията на България: Заплащането на избрания от вас продукт става в момента на извършване на доставка като съответната сумата се предава на куриера.
 2. С карта : Заплащането се осъществява с кредитна/ дебитна карта през системата за електронни плащания EPAY, през банкомат или в брой в офиси на EPAY.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Айсленд БГ ЕООДс ЕИК: 202860680, като собственик и администратор на Сайтаicelandbg.com  уважава правото на потребителите да бъдат информирани относно събирането, ползването и съхранението на  личните им данни. По тази причина настоящата политика обяснява по какъв начин обработваме информацията, предоставена ни от потребителите на този Сайт.

     Продавача  Айсленд БГ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД и обвързан изцяло от разпоредбите му. Ние спазваме Закона за защита на личните данни и използваме множество технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп. Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие по каквато и да било форма.
Ние ще използваме Ваши личните данни единствено с Вашето разрешение, с цел по-качествено обслужване, като използването на вашите лични данни  e сведено до минимум и няма да надхвърля целите, за които  са били събирани и обработвани.
Потребителят дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Продавача и/или упълномощени от Продавача лица, включително, но не само: дружествата извършващи куриерска услуга, банки и др.

1. Цели за събирането на лични данни.

      Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока.

     За да доставим търсения от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Ваш адрес за доставка, Ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт, Вашите имена с цел оформяне на договора за продажба, Ваш е-мейл  и при необходимост номер на банкова сметка.

     Данни свързани с конфиденциална финансова информация- номера на дебитни и кредитни карти  не се обработват и съхраняват от администратора на Сайта, а от обслужващата транзакциите банка. При връщане на стока от клиент  , клиентът ще трябва да предостави номер на банкова сметка , по която да му се преведе обратно заплатената за стоката сума. Със даването на изричното доброволно съгласие на потребителя, “ Айсленд БГ” ЕООД  ще има основание да обработва личните данни на потребители за маркетингови цели, като например  да изпраща на потребители – чрез  електронна поща , SMS и др. информация за , оферти, промоционални кампании  и  други подобни инициативи.

   При посещаване на сайта на нерегистрирани потребители не се  събират и обработват лични данни.

 1. Предоставяне и разкриване на лични данни.

  Предоставянето на лични данни от клиента  е необходимо за изпълнението на услугите и функционалните възможности, предлагани от Сайта и изискуеми от потребителя, като например регистриране на  сайта и закупуване на желана стока,  абонамент  за бюлетини или получаване на други новини публикувани на Сайта, или други инициативи, предлагани чрез Сайта или  други промоции от  името на Айсленд БГ ЕООД. Предоставянето на лични данни от потребителя може да е  задължително  за оценяването и защитата на правни претенции и за спазване на действащото законодателство. Отказът от предоставяне на лични данни от страна на потребителя би направил невъзможно потребителят да се регистрира в  Сайта  или да ползва други други инициативи, предлагани чрез Сайта.

 Личните данни, предоставени от клиенти на сайта, ще бъдат разкривани на лица, които са служители на Айсленд БГ и отговарят за техническото обработване на данните, маркетинга и подръжката на Сайта;

  Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо за обработка на поръчка. Например Вашите лични данни се разкриват на спедиторска компания с цел извършване на доставка на закупена от вас стока. Освен това вашите данни могат да бъдат разкривани на полицията, на съдебните органи и на други съгласно законовите разпоредби органи, Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без вашето изрично съгласие

 1. Права на потребителят.

   Потребителят имат право по всяко време да получи информация за това дали предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за целите на Сайта,  да променят, да получават потвърждение, че личните  им данни съществуват или не съществуват, да проверяват тяхното съдържание, произход и точност, да ги  актуализират ,  да заличават и изтриват. При изтриване на профил, автоматично се изтриват всички лични данни  свързани със субекта на данните.

  За да упражнят  правата си  и за  всякакви искания, свързани с обработката на лични данни от администратора , потребителят може да се свърже с обработващия данните Айсленд БГ ЕООД на имейл адрес office@icelandbg.com. При получаване на писмена молба от Ваша страна по електронен път на горепосочения имейл или  на адрес гр.Банско, ул.Глазне №67-71 или регистрационния адрес на Айсленд БГ ЕООД, ние можем да Ви предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

  Институцията, на територията на България , който следи за коректното обработване на личните данни е Комисията за защита на личните данни – КЗЛД.

 1. Съхранение на личните данни.

    Личните данни ще бъдат събирани и  Сайта , управляван от Айсленд БГ ЕООД и съхранявани  в електронна система  на фирмата. Администраторът на сайта декларира , че лични данни няма да бъдат предоставяни извън територията на България. Срокът на съхранение на  личните данни се определя от времетраенето на потребителския профил. Докато потребителят има действащ, активен профил в сайта, администраторът съхранява неговите лични данни. В момента на изтриване, деактивиране на профила , информацията за личните данни ще бъде изтрита или  анонимизирана при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка, в срок от един месец.

   Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Вас продукти или на оправомощени или упълномощени от Вас лица.

 1. Обработка на личните данни.

    Айсленд БГ ЕООД,  като администратор на сайта обработва лични данни на потребителите в рамките и при обстоятелствата, посочени в настоящата Политика за поверителност и  в съответствие със съгласието, дадено от потребителя при събирането на данни.

  Личните данни на потребителя ще бъдат обработвани  в рамките на организацията на фирма  Айсленд БГ ЕООД от оторизирани лица, които ще има достъп до тях въз основа на своите задължения  и във връзка с целите на обработката .

                  Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.
Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще бъдат оповестени в Общите условия на настоящата страница.

XXI. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се ползва свободно от ресурсите на САЙТА с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ на САЙТА няма право да копира и разпространява съдържание!<